Obchodelektro.sk

všetko pre vašu domácnosť

INFO LINKA
037 / 652 60 63
PO - PIA: 9.00 - 17.00 h
OZNAMY A INFORMÁCIE SERVIS O nás Obchodné podmienky Fotogaléria Kontakt
  Vyhľadávanie
  Katalóg produktov
OBJEDNÁVKA NÁHRADNÝCH DIELOV A PRÍSLUŠENSTVA
PRENÁJOM PRIEMYSELNÝCH ODVLHČOVAČOV VZDUCHU (((
PRÍSLUŠENSTVO ČISTENIE,ODVÁPŇOVANIE
PRÍSLUŠENSTVO KÁVOVARY,KONVICE
PRÍSLUŠENSTVO VYSÁVAČE
PRÍSLUŠENSTVO ROBOTY
PRÍSLUŠENSTVO ŠĽAHAČE,MIXÉRY,ODŠŤAVOVAČE
PRÍSLUŠENSTVO HOLIACE STROJČEKY,ZASTRIHÁVAČE
PRÍSLUŠENSTVO PEKÁRNE
PRÍSLUŠENSTVO FRITÉZY
PRÍSLUŠENSTVO DIGESTORY
PRÍSLUŠENSTVO MIKROVLNKY
PRÍSLUŠENSTVO MÄSOMLYNCE
PRÍSLUŠENSTVO ZVLHČOVAČE VZDUCHU
PRÍSLUŠENSTVO ŽEHLIČKY
PRÍSLUŠENSTVO TLAKOVÉ HRNCE/HRNCE
PRÍSLUŠENSTVO KRÁJAČE
PRÍŠLUŠENSTVO HOLIACE STROJČEKY,DEPILÁTORY
PRÍSLUŠENSTVO ZUBNÉ KEFKY
PRÍSLUŠENSTVO CHLADNIČKY
PRÍSLUŠENSTVO SPOTREBIČE OSTATNÉ
PRÍSLUŠENSTVO ŠIJACIE STROJE
PRÍSLUŠENSTVO VARIČE, SPORÁKY
Akcie
Novinky
Nákupný košík
Odvlhčovače vzduchu


 

Kto sme ?

OBCHODELEKTRO.SK je obchod s

 náhradnými dielmi, príslušenstvom a spotrebným tovarom pre domáce elektrospotrebiče.

 

Ako nakupovať?

Do košíka si vyberiete tovar, množstvo a spôsob prepravy.

Zaregistrujete sa.

Potvrdíte objednávku.

 

Spôsob prepravy.

Slovenská republika - 8,00€ (kuriér Slovenská pošta - platba pri preberaní tovaru/ na dobierku)

Česká republika - 20,00€  (kuriér Slovenská pošta - platba vopred na faktúru)

 

Termín dodávky tovaru.

Obvykle do 2 pracovných dní. Ak je iný termín  dodávky - informujeme zákazníka.

 

Reklamačný poriadok OBCHODELEKTRO.SK

1.) Spotrebiteľ objednáva výrobky od predávajúceho cez obchodný systém www.obchodelektro.sk formou objednávky cez e-shop,  alebo písomnou formou emailom. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzatvorená na diaľku.

2.) Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, objednávka e-shopu tieto podmienky už spĺňa automaticky. Údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe, s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru.

3.) Po doručení objednávky, bude objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho - vtedy vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim  a spotrebiteľom. Najneskôr do 24 hodín ( v pracovné dni) predávajúci overí objednávku a informuje spotrebiteľa o zasielaní tovaru, alebo ďalšom postupe riešenia objednávky.

4.)Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku do 24 hodín - písomnou formou (mail, pošta )

5.)Termín dodávky tovaru je obvykle 2-3 pracovné dni. Ak nie je možné tento termín dodržať, je spotrebiteľ informovaný a dohodnutý iný termín dodávky tovaru.

6.) Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od  zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť  spotrebiteľa. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ. Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a  spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na obsluhu, záručný list,  doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré dostal pri jeho kúpe. Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom. Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt  sa neprijíma a vracia sa späť. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a do 14 dní odo dňa odstúpenia zmluvy, cenu zaplatenú za produkt, alebo za službu, alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za produkt, alebo službu, vráti spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom späť. Obvykle bankovým prevodom na účet spotrebiteľa.

7.) Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy), alebo jej časť ak sa produkt  prestal vyrábať , zmenila sa cena dodávateľa produktu,  vystavená cena produktu bola chybná.

8.)Záručné a servisné podmienky sú stanovené podľa § 620 Občianskeho zákonníka. Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv je stanovená na minimálne 24 mesiacov. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej, alebo inej podnikateľskej činnosti. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť  reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený,  vrátane faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu. Pri uplatnení reklamácie sa spotrebiteľ riadi pokynmi uvedenými v § 620 Občianskeho zákonníka.

9.) Oprávnenie na záruku zaniká ,ak k chybe alebo závade došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany spotrebiteľa alebo osoby, ktorá spotrebiteľovi montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

10.) Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

11. Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a súhlasí s nimi. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí  alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. Tieto všeobecné  obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných  vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté. Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

12.) Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku - telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete, ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Tieto Obchodné podmienky sú platné od 01.01.2016

  Nákupný košík
V košíku máte: ks
v hodnote: Sk
  Najpredávanejšie produkty
CHEIRON ŠPECIÁLNY ODVÁPŇOVAČ 1000 ML
NOKALK ŠPECIÁLNY ODVÁPŇOVAČ - NAHRÁDZA DURGOL
ZELMER 181, 281, 381 - KOLESO PREVODOVÉ, 251.0004
ELECTROLUX PAPIEROVÉ VRECKÁ / FILTRE S-BAG
CHEIRON ŠPECIÁLNY ODVÁPŇOVAČ
  Naposledy prezerané
© 2008 - 2013 Obchodelektro.sk. Všetky práva vyhradené. Webdesign, webhosting Weblife.
Počet prístupov: 3172836